takatori_puyo's tournament history
1~10/55
Tournament Results win/lose
The 8th Shogi Wars Tentei
26.00 Kyu
163898th/234930
4 win 5 lose
Soreayu Event
25.00 Kyu
161090th/241870
5 win 6 lose
The 89th Shogi Wars Dan Kyu
18.00 Kyu
29192nd/32382
2 win 3 lose
The 71th Shogi Wars Winning Streak
winning : 1
140334th/169146
1 win 1 lose
The 88th Shogi Wars Dan Kyu
14.00 Kyu
23071st/32247
6 win 5 lose
The 10th Shogi Wars Oui
24.00 Kyu
149707th/233092
6 win 8 lose
The 70th Shogi Wars Winning Streak
winning : 6
8589th/161830
9 win 3 lose
The 9th Shogi Wars Gyokushou
15.00 Kyu
113761st/234227
15 win 16 lose
The 87th Shogi Wars Dan Kyu
13.00 Kyu
21510th/171273
7 win 7 lose
The 69th Shogi Wars Winning Streak
winning : 0
157915th/168544
0 win 1 lose
▲TOP