Monthly record of kazkazboy's rank (dan/kyu)
month dan/kyu win/lose win ratio
2024 /03 5.89 Dan 60 win 12 lose .833
2024 /02 6.26 Dan 42 win 9 lose .823
2023 /12 8.00 Kyu 2 win 2 lose .500
2023 /10 9.00 Kyu 1 win 1 lose .500
2023 /07 5.00 Kyu 5 win 1 lose .833
2023 /06 5.19 Dan 19 win 8 lose .703
2023 /05 4.92 Dan 23 win 10 lose .696
2023 /04 4.51 Dan 19 win 6 lose .760
2023 /03 2.00 Kyu 8 win 6 lose .571
2022 /12 9.00 Kyu 1 win 0 lose 1.00
2022 /07 8.00 Kyu 2 win 1 lose .666
2022 /03 9.00 Kyu 1 win 2 lose .333
▲TOP