Monthly record of kazkazboy's rank (dan/kyu)
month dan/kyu win/lose win ratio
2023 /02 9.00 Kyu 1 win 1 lose .500
2023 /01 5.18 Dan 30 win 12 lose .714
2022 /12 1.00 Kyu 9 win 1 lose .900
2022 /11 10 Kyu 0 win 1 lose .000
2022 /10 7.00 Kyu 3 win 1 lose .750
2022 /08 10 Kyu 0 win 1 lose .000
2022 /07 7.00 Kyu 3 win 2 lose .600
2022 /06 3.00 Kyu 7 win 0 lose 1.00
2022 /04 4.00 Kyu 6 win 9 lose .400
2022 /03 5.41 Dan 16 win 11 lose .592
2022 /02 3.00 Kyu 7 win 13 lose .350
2022 /01 5.35 Dan 48 win 26 lose .648
▲TOP