Monthly record of kazkazboy's rank (dan/kyu)
month dan/kyu win/lose win ratio
2023 /03 6.09 Dan 60 win 43 lose .582
2023 /02 6.32 Dan 24 win 20 lose .545
2023 /01 6.49 Dan 495 win 230 lose .682
2022 /12 6.86 Dan 498 win 250 lose .665
2022 /11 6.30 Dan 84 win 45 lose .651
2022 /10 6.50 Dan 62 win 25 lose .712
2022 /09 5.82 Dan 28 win 15 lose .651
2022 /08 6.10 Dan 45 win 26 lose .633
2022 /07 6.44 Dan 98 win 46 lose .680
2022 /06 5.88 Dan 28 win 17 lose .622
2022 /05 6.49 Dan 75 win 34 lose .688
2022 /04 6.28 Dan 100 win 59 lose .628
▲TOP