Monthly record of kazkazboy's rank (dan/kyu)
month dan/kyu win/lose win ratio
2024 /04 6.52 Dan 18 win 12 lose .600
2024 /03 6.90 Dan 32 win 21 lose .603
2024 /02 7.48 Dan 38 win 18 lose .678
2024 /01 7.48 Dan 56 win 19 lose .746
2023 /12 6.86 Dan 65 win 35 lose .650
2023 /11 4.00 Kyu 6 win 5 lose .545
2023 /10 5.93 Dan 26 win 33 lose .440
2023 /09 5.00 Dan 14 win 11 lose .560
2023 /08 2.00 Dan 11 win 6 lose .647
2023 /07 7.09 Dan 121 win 45 lose .728
2023 /06 6.73 Dan 605 win 246 lose .710
2023 /05 7.28 Dan 737 win 326 lose .693
▲TOP