Monthly record of yassyyassy's rank (dan/kyu)
month dan/kyu win/lose win ratio
2021 /10 9.00 Kyu 1 win 0 lose 1.00
2021 /09 9.00 Kyu 1 win 1 lose .500
2021 /07 7.00 Kyu 3 win 0 lose 1.00
2021 /06 9.00 Kyu 1 win 0 lose 1.00
2021 /05 9.00 Kyu 1 win 1 lose .500
2021 /02 9.00 Kyu 1 win 0 lose 1.00
2021 /01 8.00 Kyu 2 win 0 lose 1.00
2020 /09 9.00 Kyu 1 win 0 lose 1.00
2020 /04 4.00 Kyu 6 win 0 lose 1.00
2020 /02 9.00 Kyu 1 win 0 lose 1.00
2020 /01 9.00 Kyu 1 win 0 lose 1.00
2019 /08 5.03 Dan 15 win 0 lose 1.00
▲TOP